Blàr Chàirinis

A story resource telling the bloody tale of the Battle of Carinish which took place in North Uist, 1601. Told by Norman MacLean, as part of the Guthan nan Eilean language project.

Anns a’ bhliadhna sia ceud deug ’s a h-aon bha blàr uamhasach ann an Càirinis, Uibhist a Tuath. Mar a chaidh innse le Tormod MacGill-Eain, airson Guthan nan Eilean.

Download the story in Gaelic and English below.